Pohjanlahden fladojen matalakuvaukset, syvyys- ja kasvillisuuskartoitukset

Tämän vuoden 2013 julkaisun tarkoituksena oli arvioida vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman mukaisten maastomenetelmien, ilmakuvausten ja kaikuluotaukseen perustuvien syvyyskartoitusten yhdistelmien soveltuvuutta fladojen tutkimuksessa. Tietoa fladoista tarvitaan, jotta näiden luontotyyppien suojelutaso saadaan turvattua.

Pohjoisen Merenkurkun saaristolinnusto

Selvitys perustuu laskentoihin vuosina 1988-1998. Pohjoisessa Merenkurkussa pesivät runsaina pilkkasiipi, tukkasotka, tukkakoskelo ja isokoskelo. Haahkakanta on varsin niukka. Uusia tulokkaita pesimälinnustossa olivat kyhmyjoutsen, kanadanhanhi ja pikkulokki. Tutkimusjakson aikana pesimälinnustosta puolestaan katosi lapasotka. Ainakin joinakin vuosina pesimälajistoon kuuluvat alli, mustalintu, riekko…

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2017

Tämän kävijätutkimuksen mukaan kävijät olivat selvästi tyytyväisempiä luontokohteiden palveluihin ja rakenteisiin ja käyntiinsä maailmanperintöalueella kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2009. Runsas kehitysehdotusten määrä kuitenkin motivoi jatkamaan alueen palveluiden parantamista entisestään.

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011

Tämä luontomatkailusuunnitelma toteuttaa Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen visiota vuoteen 2020 sellaisena kuin se on määritelty Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelmassa (Metsähallitus 2009): ”Merenkurkun saaristo on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja…