Vad är världsarvs-
konventionen?

Du har säkert hört om Förenta nationernas konventioner om barnens rättigheter och om mänskliga rättigheter, som skyddar allas grundläggande friheter. UNESCO, Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, antog år 1972 en liknande konvention, Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv.

Världsarvskonventionen – en kort historia

Idén om att skapa en internationell rörelse för att skydda världsarv uppstod efter första världskriget. Den förverkligades i Världsarvskonventionen år 1972, utvecklad ur två skilda rörelser: bevarandet av kulturella platser och naturskydd. Totalt har 193 länder undertecknat konventionen. Världsarvskonventionen är ett utmärkt exempel på hur internationellt samarbete verkligen kan skydda platser som är viktiga för hela världen.

Med Världsarvskonventionen följer ett stort ansvar

Alla de stater som har undertecknat Världsarvskonventionen har åtagit sig ett stort ansvar. Staterna måste upprätthålla och bevara sina befintliga världsarv. Det sker genom ändamålsenlig lagstiftning, förvaltning och utbildning. Staterna ska även sprida kunskap om konventionen och världsarven och rapportera till UNESCO vart sjätte år om hur världsarven skyddas.

Staterna lovar även att identifiera, dokumentera och nominera framtida världsarv inom det egna landets gränser till listan av världsarv. Internationellt samarbete mellan staterna uppmuntras och det här samarbetet är mycket betydelsefullt i Sveriges och Finlands gränsöverskridande världsarv Höga Kusten och Kvarkens skärgård.

Världsarvslogon

Du kanske har sett den här runda logon i vårt världsarv? Alla natur- och kulturarv som skyddas av Världsarvskonventionen och som skrivits in på UNESCOs lista över världsarv har den här logon. Själva logon symboliserar relationen mellan kulturella arv och naturarv. Fyrkanten i mitten står för mänsklig kreativitet och cirkeln runt den representerar naturen. Den runda formen står också för beskyddandet och för vår jord. Med andra ord hör allt ihop i vår värld.