Förvaltning

Vem förvaltar vårt världsarv? Eftersom det är staten som ratificerat Världsarvskonventionen och som undertecknat ansökan om att göra ett område till världsarv, så är det i sista hand även statens ansvar att säkerställa världsarvsobjektets skydd och förvaltning. I Sverige och Finland har ansvaret för förvaltningen delegerats till regionala eller nationella myndigheter. För världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård är det Länsstyrelsen i Västernorrland i Sverige som ansvarar för Höga Kusten och Forststyrelsens naturtjänster i Finland som ansvarar för Kvarkens skärgård.

Förvaltning i Höga Kusten

I Höga Kusten samlas representanter från Länsstyrelsen och politiker och tjänstemän från kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik till ett förvaltningsråd för att diskutera frågor som berör världsarvets förvaltning. Den aktuella förvaltningsplanen för Höga Kusten kan du läsa här och den gäller fram till 2020.

Förvaltning i Kvarkens skärgård

I Kvarkens skärgård samlas regionala myndigheter, kommuner och lokala intressenter i en rådgivande kommitté, Världsarvsdelegationen, som gjort upp en förvaltnings- och utvecklingsstrategi för Kvarkens skärgård. Utgående från den skapar delegationen ett åtgärdsprogram vartannat år.

Gemensam världsarvsförvaltning

Höga Kusten och Kvarkens skärgård har också ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan som träffas två gånger per år. Lokala politiker, tjänstemän och representanter från de ansvariga myndigheterna i båda länderna ingår i den här gruppen. Samrådsgruppen fokuserar på att diskutera ärenden som berör både Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Vart 6:e eller 7:e år sammanställer den här gruppen en periodrapport för UNESCO. Den beskriver förvaltningens tillstånd, skyddet av och hoten mot världsarvet. Om det behövs så kan UNESCO begära en redovisning över skyddsåtgärderna för att bättre förstå potentiella hot och faror.

Om du tycker att det finns ett hot mot vårt världsarv som vi inte är medvetna om eller inte gör tillräckligt mycket för att förebygga så ska du kontakta världsarvskoordinatorerna.